[poprzedni...]

Aktywne działanie gminy na forum krajowym i międzynarodowym

      Promocja jest jedną z najważniejszych rzeczy dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd działa podobnie do dużego przedsiębiorstwa, chociaż nie jest dla niego najważniejsze generowanie zysku tylko troska o dobro mieszkańców, to dostrzec można całą masę podobieństw pomiędzy działaniami dużej firmy, a sprawnie zarządzanej jednostki samorządu terytorialnego. Niestety Łapy należą do tych jednostek samorządu terytorialnego, których wizerunek musi ulec radykalnej poprawie. Tym bardziej, że zgodnie ze Strategią zrównoważonego rozwoju gminy Łapy walory turystyczne zostały uznane za jeden z głównych atutów gminy.

           Aktywna promocja gminy powinna uwzględniać:

  1. Utworzenie strony internetowej gminy
  2. Aktywne działanie na rzecz przyciągnięcia inwestorów do gminy
  3. Lobbowanie na rzecz interesów gminy w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych
  4. Utworzenie komórki zajmującej się public relations

       

  1. Utworzenie strony internetowej, która powinna zawierać wszelkiego rodzaju informacje, nie tylko te zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapy, ale również wszystkie inne interesujące zarówno potencjalnych inwestorów, turystów czy też inne osoby. Obowiązek publikowania określonych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej nie oznacza wcale, że gmina nie może posiadać własnej witryny internetowej, która byłaby bogatsza w informacje innego typu.
  2. Aktywne działanie na rzecz przyciągnięcia inwestorów do gminy powinno składać się na dużą akcję promocyjną, w którą zaangażowany powinien zostać nie tylko urząd gminy, ale również i inne podmioty zainteresowane w inwestycjach. Przede wszystkim należy wykorzystać do tego celu internet i funkcjonujące portale internetowe, zawierające informacje dla przedsiębiorców. Ponadto należy zwracać się bezpośrednio z ofertami do potencjalnych inwestorów.  Należy również pomyśleć o utworzeniu komórki, która zajmowałaby się obsługą prawną tych podmiotów, załatwiając za nich wszelkie formalności.
  3. Reprezentowanie gminy w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych, a także utrzymywanie dobrych relacji z władzami sąsiednich gmin jest bardzo ważne. Przede wszystkim dlatego, że wiele projektów np. związanych z ochroną środowiska, ale nie tylko przekracza możliwości finansowe i organizacyjne jednej gminy natomiast wspólnie można je realizować. Nic tak nie integruje ludzi jak wspólne działanie. A jednostka samorządu terytorialnego to przecież jak mówi Konstytucja ogół mieszkańców tworzący z mocy prawa wspólnotę samorządową.
  4. Komórka mająca za zadanie tworzenie korzystnego public relations to dzisiaj standard działania każdej poważnej, nawet małej instytucji. Jest ona niezbędna jeżeli wszystkie powyższe pomysły marketingu i promocji mają być zrealizowane.
[wróć ...]

copyright © KWW Młodzi dla Łap