[poprzedni...]

Wyższy poziom oświaty w gminie

[następny...]

      Według badań przeprowadzonych przez prof. Woynarowską, dzieci i młodzież spędza w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, przez 9-14 lat swojego życia, łącznie ponad 15 tysięcy godzin. W związku z tym szkoła, obok rodziny i grupy rówieśniczej staje się czynnikiem tworzącym środowisko, które ma znaczący wpływ na rozwój psychospołeczny, zdrowie i jakość życia w dzieciństwie i młodości. Co w następstwie rzutuje na życie dorosłe.
Opierając się na tym stwierdzeniu, powinniśmy się zastanowić dlaczego w naszej gminie jest tak niski poziom wykształcenia??? „(…) 27,5% ogółu mieszkańców ma wykształcenie podstawowe, 44% mieszkańców gminy posiada wykształcenie zawodowe lub zasadnicze zawodowe, natomiast zaledwie 7,9% ogółu mieszkańców gminy ma wykształcenie wyższe.”

Jako grupa młodych ludzi zdających sobie z tego sprawę chcielibyśmy wcielić w życie następujące postulaty:  


1. Systematyczne remonty placówek oświatowych i ich doposażenie.

2. Prowadzenie stałej analizy kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowanie działań je ograniczających

3. Obiektywny system oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół.

4. Angażowanie kierownictwa placówek oświatowych do uczestnictwa w programach (projektach), które wzbogacają ofertę edukacyjną.

5. W ramach wyrównywania szans, kontrolowanie systemu stypendiów naukowych i programu stypendiów socjalnych dla uczniów z rodzin najuboższych i wielodzietnych.
Jak również stworzenie własnego systemu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin i wsparcie go środkami zewnętrznymi

6. Stworzenie sieci dostępnych i wygodnych ścieżek rowerowych (uwzględniających potrzeby rolek i deskorolek), jak również placów zabaw dla najmłodszych.

7. Sfinalizowanie inwestycji wyodrębnionej w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łapy, jaką jest budowa basenu  w naszym mieście oraz podnoszenie standardu istniejących już obiektów sportowych, w tym osiedlowych i szkolnych.

8. Wykorzystanie w sposób bardziej efektywny istniejącego stadionu sportowego jak również jego modernizacja.

9. Położenie dużego nacisku na współpracę i wsparcie w organizacji aktualnie odbywających się imprez sportowych, tj. Zawody Judo i Turnieje Piłki Nożnej, co dałoby szansę promocji naszej gminy.

10. Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, mającej charakter organu konsultacyjnego oraz partnera przy rozwiązywaniu istotnych problemów ludzi młodych.

11. Wsparcie różnorodnych inicjatyw zajęć pozalekcyjnych w placówkach szkolnych i pozaszkolnych.


     Większość z wyżej wymienionych punktów koncertuje się na zmianach w klimacie społecznym szkoły i organizacji czasu dzieci i młodzieży. Jednak świadomość, iż tego typu działania korzystnie wpływają na samopoczucie uczniów, ich poczucie własnej wartości oraz motywację do nauki, daje nam poczucie, iż większość z tych postulatów powinna być zrealizowana.

[wróć ...]

copyright © KWW Młodzi dla Łap