[poprzedni...]

Troska o interesy rolników naszej gminy

[następny...]


Mieszkańcy sołectw w naszej gminie stanowią ponad ¼ ludności całej gminy Łapy. Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki gminy. W 25 sołectwach znajduje się ponad 1 500 gospodarstw. Najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa małe od 1 do 5 ha – ok. 850 gospodarstw, od 5 do 10 ha – ok. 370 gospodarstw, od 10 do 15 ha – 209, powyżej 15 ha – 123 gospodarstwa. Niezbędne jest zatem opracowanie dobrego planu takiego rozwoju łapskiej wsi, aby łapscy gospodarze nie musieli obawiać się konkurencji ze strony rolników gmin sąsiednich czy unijnych.

         Główne zadania, które należy zrealizować to:

  1. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
  2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
  3. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
  4. Programy rolno-środowiskowe i zalesianie

 1. Infrastruktura techniczna, a właściwie jej brak to jedna z głównych bolączek łapskich wsi. Brak urządzeń wodno-sanitarnych, nie wspominając już o braku odpowiednich dróg dojazdowych oraz odpowiednim oświetleniu, to najważniejsze problemy, z którymi gmina powinna sobie poradzić jak najszybciej. Poza tym należy również zapewnić odpowiednią elektryfikację w sołectwach, a także dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych. W budżecie gminy na rok 2006 na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi przeznaczono 1 149 tys. zł. Jest to duża suma zważywszy na budżet gmi0ny Łapy, jednakże jest to nadal zbyt mało, jeżeli gmina ma naprawdę w szybkim tempie zmodernizować obszary wiejskie. Przede wszystkim należy skorzystać z programów pomocowych Unii Europejskiej, przewidzianych w budżecie Unii na lata 2007-2013, aby sfinansować wydatki na większą skalę.

2. Poprawa jakości produkcji rolnej przez unowocześnienie posiadanego sprzętu oraz pomoc w dostosowywaniu się do wymogów UE w zakresie produkcji rolnej powinna następować poprzez realizację następujących projektów:

         Realizacja tych postulatów zależy przede wszystkim od samych rolników, jednakże rolą gminy jest zadbanie o to, aby poziom informacji o pożądanych przekształceniach był wysoki, a także, aby rolnicy korzystając z pomocy gminy składali dobrze przygotowane wnioski do Unii Europejskiej, która wspiera przekształcenia gospodarstw rolnych w wyżej wymienionych kierunkach. Obecnie jedynie odpowiednia specjalizacja i nastawienie na określony rodzaj produkcji umożliwią skuteczne konkurowanie na europejskim rynku.

3. Obszary sołectw powinny stać się nie tylko ośrodkami produkcji rolniczej, ale dla lepszego ich funkcjonowania, powinny zadbać o osiąganie innych źródeł dochodu np. poprzez rozwój modnej ostatnio agroturystyki. Zwiększenie liczby gospodarstw posiadających trwałe źródła dodatkowego dochodu powinno następować m.in. poprzez wprowadzanie w życie inwestycji na rzecz różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, a także odpowiedni marketing i promocję różnicowania aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich.

4. Dodatkowe źródła dochodów można również zapewnić z tytułu świadczonych usług na rzecz ochrony środowiska, ku obopólnej korzyści, zarówno gminy, jak i rolników. Takie dodatkowe dochody mogą wypływać np. z realizacji programów rolno-środowiskowych, mających na celu promowanie metod rolnictwa ekologicznego. Ponadto taka pomoc przewidziana może być za zalesianie gruntów rolnych powyżej 0,1 ha- np. plantacje choinek, czy też rolnicy korzystający z rent strukturalnych. Ważną kwestią jest również zachęcenie rolników do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych- inwestycje w człowieka i jego rozwój są zawsze najpewniejsze.

[wróć ...]

copyright © KWW Młodzi dla Łap