[poprzedni...]

Zwiększenie perspektyw zatrudnienia i rozwoju małej przedsiębiorczości

[następny...]

 Człowiek przedsiębiorczy to człowiek zaradny. Umiejący przezwyciężać przeciwności losu w sposób prosty i szybki. Potrafiący wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom. Człowiek, który lubi się uczyć i poszerzać swoje horyzonty.
Działania małej Gminy, w celu poprawienia perspektywy zatrudnienia, powinny być oparte o trzy główne aksjomaty, które przedstawiamy w naszym programie.

6.1    Współpraca Gminy z przedsiębiorcami w celu poprawienia konkurencyjności w regionie

a)    Pro gospodarcze nastawienie Gminy, czyli stworzenie klimatu dla inwestycji, poszukiwanie inwestorów z zewnątrz, utworzenie  atrakcyjnej promocji w Internecie, utworzenie planu pomocy dla przyszłych inwestorów, maksymalne wykorzystanie zalet naszej Gminy

Wprowadzając w życie ten punkt programu należy rozpocząć od łacińskiego ab initio – z pierwszych zasad, podstaw.  Ta zapomniana gałąź gospodarcza naszej gminy wymaga podjęcia zdecydowanych, realistycznych kroków, o których mowa w niżej opisanych podpunktach. Zamierzamy ożywić i zmienić klimat panujący w urzędzie. Miła życzliwa obsługa petenta to nie dyshonor urzędnika tylko jego dobre maniery i wychowanie. 

b)    Szukanie zmian w planie przestrzennym Gminy, mające na celu poprawienie atrakcyjności dla inwestycji

Należy wyodrębnić tereny na których mogłyby powstać przyszłe inwestycje poprzez odpowiednią konfigurację planu przestrzennego. Mamy tu na myśli kilkustopniową skalę działań dla inwestycji dużych, średnich oraz małych. Nie można dopuścić do sytuacji, gdzie blokuje się inwestycję z powodu bezmyślnego sprzedania mienia Gminy tworząc tylko i wyłącznie małe placyki adekwatne do postawienia kiosków ruchu.

c)    Promocja Gminy w Polsce. Wspieranie firm wiedzą oraz informacją dla celów wyrobienia marki firmom oraz produktom z naszego regionu

Chcemy stworzyć system informacji i promocji Gminy, który działałby w „obie strony”, a mianowicie informował o naszych zaletach ludzi z zewnątrz, a także pozwalał dla lokalnych przedsiębiorców zdobyć informację o organizowanych wystawach i promocjach w Polsce. Ludzie odpowiedzialni za prowadzenie tej gałęzi gminy dodatkowo wspieraliby przedsiębiorców radą przy przeprowadzaniu wystaw, dzięki wcześniej zdobytemu doświadczeniu. Taki system mógłby być prowadzony przez radnych Młodzi dla Łap, jako ludzi młodych, operatywnych w świecie reklamy oraz World Wide Web.

d)    Pomoc dla przedsiębiorców w uzyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej w celu zgromadzenia potrzebnego kapitału dla przeprowadzenia inwestycji

Powstanie w Urzędzie Miasta i Gminy Łapy placówki wspomagającej działania inwestorów przy uzyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. Zamierzamy wykorzystać potencjał ludzki obecnych pracowników urzędu, którzy uprzednio przejdą szkolenia w/w zakresie. Mamy tu na myśli rzetelną pomoc ludzi kompetentnych i życzliwych. Rozumiejących potrzeby i obawy osób inwestujących.e)    Bardziej efektywna współpraca Urzędu Pracy z przedsiębiorcami

Naszym zdaniem powinien być zwiększony kontakt między urzędem, a przedsiębiorstwami. W dobie Internetu informacje o dostępnych pracownikach, czy miejscach pracy, mogą praktycznie odbywać się on-line, nawet za pomocą poczty e-mail. Biuro może wysyłać biuletyny z informacjami o zasobach ludzkich dostępnych w danej chwili. Wymiana informacji może odbywać się w drugą stronę, która  przedstawi  zapotrzebowanie na pracowników w określonym przedsiębiorstwie. Takie działanie przyspieszy podejmowanie decyzji o zatrudnieniu oraz przedstawi pełen obraz kandydatów ubiegających się o pracę.

f)    Promowanie firm miejscowych

Gmina w różny sposób może promować lokalnych przedsiębiorców. Bardzo pomocne mogą być informacje dotyczące przyszłych działań Gminy na polu inwestycyjnym. Mówimy tutaj o stworzeniu realnego planu inwestycyjnego do którego mogliby się przygotować nasi przedsiębiorcy. Większość inwestycji w naszej Gminie nie przekracza 5 000 Euro, gdzie nie jest wymagane zorganizowanie przetargu co pozwala zlecić zadanie naszym firmom, które zarabiając pieniądze zainwestują najprawdopodobniej w naszym regionie przyczyniając się do dalszego rozwoju Gminy.  Dodatkowym czynnikiem promowania miejscowych biznesmenów powinna być promocja naszych firm na zewnątrz o czym mowa w punkcie o promocji Gminy w Polsce. Niektóre nasze firmy działają z powodzeniem poza granicami gminy Łapy.       

6.2    Stworzenie nowych punktów informacyjnych wspomagających inicjatywę przedsiębiorczości

a)    Pomoc w przełamywaniu barier. Utworzenie punktu informacyjnego wspomagającego utworzenie nowej firmy

Młoda osoba chcąc założyć nową działalność gospodarczą boryka się z problemami urzędowymi. Ma znikomy zasób informacji na temat takich instytucji jak ZUS, Sąd czy Urząd Skarbowy. Bywają przypadki, że młoda kreatywna postać rezygnuje ze swego pomysłu z powodu przeszkód formalnych. Takiej kolei rzeczy ma zapobiec biuro, które poinformuje zainteresowanego o wszystkich formalnościach i pomoże je zrealizować. Mówimy tu o ludziach życzliwych i kompetentnych, jednym słowem – pomocnych.

b)    Pomoc w uzyskiwaniu nowych środków finansowych dla początkujących przedsiębiorców

W chwili obecnej jest wiele środków Unijnych do wykorzystania przez młodych przedsiębiorców.  Biuro o którym mówimy wyżej zajęłoby się także zagadnieniami o których tu mowa. Chodzi nam o scentralizowanie miejsca w którym można zdobyć informacje na temat środków z Unii oraz programów pomocowych przygotowanych przez nasz rząd. Petent chcąc założyć firmę miałby pełen obraz możliwości dofinansowania nowo powstałej inicjatywy.

6.3    Stworzenie pomostu między szkołą, a przedsiębiorcami

a)    Zorganizowanie inicjatywy wykładów prowadzonych przez przedsiębiorców w szkołach

Wzrost gospodarczy zależy w dużej mierze od ludzi i ich kwalifikacji. Często największym problem maturzystów i  ich młodszych kolegów jest problem wyboru przyszłej szkoły, która przygotowuje ucznia do danego zawodu. Wykłady prowadzone przez przedsiębiorców różnych branż, czy też zaproszonych profesorów uczelni wyższych, mogłyby przybliżyć kryteria doboru pracowników, czy też niektóre zasady funkcjonowania obszarów gospodarki, co do których wiedzę posiadają wykładowcy. Takie działanie miałoby na celu ukierunkowanie młodych ludzi w  dziedziny, w których młodzi ludzie posiadają talenty i widzą chęć zaangażowania.

b)    Zorganizowanie programu praktyk i stażów w łapskich przedsiębiorstwach, dających możliwość znalezienia pierwszej pracy

Młodzi ludzie zanim znajdą satysfakcjonującą pracę napotykają na szereg problemów. Największym z nich jest brak możliwości nauki zawodu. Ukłonem w ich stronę mogą być „aktywne” praktyki zawodowe. Na których uczniowie w przerwie wakacyjnej, czy też po ukończeniu szkoły mają możliwość nauki zawodu, który będą wykonywali w dorosłym życiu. Chcemy stworzyć system, który pozwoli zatrzymać najzdolniejszych mieszkańców w naszej gminie. Mówimy tutaj o dobrej woli przedsiębiorców, którzy dla najlepszych uczniów z Łapskich szkół (o największej średniej), umożliwią odbycie profesjonalnie zorganizowanych praktyk przez ludzi za to odpowiedzialnych. Praktyki tego typu mogłyby być odpłatne w związku z tym, że ich przebieg byłby znany wcześniej, przed odbyciem praktyk, a  osoba o nie ubiegająca się byłaby przygotowana, według wcześniej zamieszczonych wskazówek.

c)    Promowanie inicjatyw szkół mających za zadanie polepszanie wiedzy uczniów w zakresie pracy i przedsiębiorczości

W celu intensywnej kampanii namawiającej młodych ludzi do inicjatywy przedsiębiorczość, gmina, szukając życzliwych sponsorów, nagradzałaby uczniów najbardziej zaangażowanych. Przykładem tego typu może być zorganizowanie w szkole konkursu na najlepszego maklera giełdowego. Ów konkurs mógłby się odbyć za pośrednictwem portalu Onet i gry Giełda, zaś młodzi ludzie zdobyliby informacje na temat świata finansów i funkcjonowania giełdy, jednego ze sposobu oszczędzania, czy też finansowania.


         Zwiększenie perspektyw zatrudnienia w takiej Gminie jak Łapy wymaga konsensusu wszystkich zainteresowanych stron. Ciężar zadania nie może być oparty tylko na pojedynczych jednostkach. Sukces zostanie osiągnięty, gdy społeczność wykaże dobrą wolę, która doprowadzi nas do poprawienia egzystencji.
    
        

[wróć ...]

copyright © KWW Młodzi dla Łap